YKZ Talent Gen 1 | Equinox

Name

Shizuha Fukurou

Persona

Winter Owl Goddess

Status

Active

Tags

General: #ShizuhaFukurou

Live: #ZuhaLive

Meme: #ZuHAHA

Game: #GameSiZuha

Music: #ShizuTune

Fan Name: #ZuHearts

Fan Art: #ZuArt

NSFW : #ShizuSus

Clip: #ClipSiZuha